Wyniki konkursu

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEGO NA ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Zatwierdzoną w dniu 6 listopada 2018r.  przez Kierownika Zamawiającego decyzją obecnych na posiedzeniu w dniu 5 i 6 listopada 2018r. członków Sądu Konkursowego, po dokładnej analizie 11 złożonych do konkursu prac konkursowych w kontekście wymagań Zmawiającego oraz istotnych postanowień Regulaminu konkursu, w tym kryteriów oceny prac konkursowych, Sąd konkursowy postanowił o przyznaniu I, II i III Nagrody oraz dwuWyróżnień.

UZASADNIENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

W konkursie Sąd ocenił 11 prac konkursowych, które zostały złożone w konkursiearchitektoniczno-urbanistycznym na rozbudowę i modernizację Muzeum Powstania Warszawskiego.

Po dokonaniu sprawdzenia zgodności nadesłanych rozwiązań z istotnymi wymogami formalnymi i merytorycznymi określonymi w Regulaminie, Sąd Konkursowy potwierdził taką zgodność w większym lub mniejszym stopniu, co stanowiło podstawę do dokonania oceny i waloryzacji prac.

Sąd Konkursowy dokonał klasyfikacji prac zgodnie z kryteriami opisanymi w Regulaminie konkursu Rozdział V pkt. 2 i rekomendował Zamawiającemu przyznanie trzech Nagród tj: pierwszej (I), drugiej (II) oraz trzeciej (III) a także dwu wyróżnień.

Nagrodzone i wyróżnione prace zostały uznane za odpowiadające zamierzeniom Organizatora, jednak praca oceniona najwyżej została wskazana jako ta, która zdaniem Sądu Konkursowego wskazuje najwłaściwszy kierunek docelowych przekształceń dla tego rejonu miasta i kontekstu z istniejącym budynkiem Muzeum.

W przypadku wyboru I Nagrody Sąd Konkursowy uznał, iż jest to najlepsze docelowegorozwiązanie, aczkolwiek wymagające pewnych modyfikacji w związku z czym sformułowano zalecenia pokonkursowe.

Szczegółowe uzasadnienie rozstrzygnięcia zostało ujęte w opinii o pracach konkursowych.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu:

I NAGRODĘ w wysokości 66 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej otrzymuje:

Praca konkursowa o numerze 011

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 684600)

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

Nizio Design International Mirosław Nizio

ul. Inżynierska 3 lok. 4, 03-410 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Autor koncepcji: Mirosław Nizio

Zespół: Natalia Amrozińska, Bartłomiej Terlikowski, Mikołaj Cielniak, Łukasz Boniewski, Dariusz Polak, Piotr Antonów, Daria Dybciak, Krzysztof Kass.

Opinia o pracy konkursowej, która otrzymała I Nagrodę:

Praca ta w największym stopniu realizowała założone w konkursie cele projektowe, w tym przede wszystkim cel poprawienia funkcjonalności istniejącego muzeum poprzez zaprojektowanie nowej strefy wejściowej od strony ulicy Towarowej. Nowa strefa wejściowa została zaproponowana w pracy 011 w sposób poprawny funkcjonalnie i czytelny w kontekście kompozycji urbanistycznej.

Autorzy pracy zaproponowali hall wejściowy dostępny z poziomu terenu, o odpowiedniej skali z obszerną strefą wejściową przed i za bramkami kontrolnymi.  Nowe wejście będzie umożliwiać sprawną obsługę wycieczek, bez konieczności formowania kolejki na zewnątrz budynku. Zejście do kondygnacji podziemnej stanowiące łącznik z istniejącym budynkiem jest dostosowane do ilości gości muzealnych i nie powoduje zakłócenia drogi do budynku głównego.

Kompozycja pawilonu wejściowego z zielonym dachem o łagodnym spadku i charakterze ogrodowo – parkowym, pozwala na realizacją różnorodnych plenerowych wydarzeń edukacyjnych planowanych przez MPW.  

Praca ta cechuje się spójnością kompozycyjną i skalą dostosowaną do otoczenia, a także wyrazem architektonicznym podporządkowanym obecnie istniejącej hierarchii przestrzennej i symbolicznej istniejącego zespołu muzealnego. Jest także formą otwartą na miasto poprzez umiejscowienie przeszklonego długiego holu wzdłuż ulicy Towarowej.

Zalecenia Sądu Konkursowego dla pracy konkursowej która otrzymała I Nagrodę:

W dalszych fazach projektowania zaleca się:

na poziomie -1 należy umieścić przestrzeń wystaw czasowych po prawej stronie łącznika komunikacyjnego do budynku głównego.
Poszerzyć końcową zwężającą się strefę podziemnego łącznika, aby uniknąć ewentualnych kolizji grup wchodzących i wychodzących.
Powiększyć wysokość sali wielofunkcyjnej, np. poprzez obniżenie poziomu podłogi i przeniesienie znajdujących się pomieszczeń technicznych w inny rejon podziemia;
Należy wprowadz dodatkowe schody zewnętrzne na dach z rejonu wejściowego w celu umożliwienia ludziom na dwukierunkowy dostęp do dachu, np. w trakcie trwania imprez plenerowych);
Rozważyć możliwość likwidacji instalacji wodnej na ścianie pamięci;
Rozważyć możliwość wprowadzenia etapowania inwestycji budynku wejściowego;
W kompozycji elewacji od ul. Towarowej wyraźnie zaakcentować strefę wejścia głównego – tak aby wejście było łatwe do identyfikacji wzrokowej z dystansu.
Rozważyć możliwość osłabienia zbyt wyrazistych rytmów podziałów elewacyjnych od strony ul. Towarowej; jak też poprawy wyrazu architektonicznego detalu ściany kończącej budynek od strony ul. Grzybowskiej.
Dostosować materiały wykończeniowe wnętrz do charakteru i rangi muzeum (np. nie wykorzystywać lśniących paneli metalowych w przestrzeni holu głównego);
Przeanalizować kwestię bezpieczeństwa przebywania ludzi na zielonym dachu budynku;
Przeanalizować kwestie zieleni biologiczne czynnej i rozważyć możliwość dodatkowych nasadzeń uzupełniających zieleni wysokiej;
Przeanalizować możliwość rezygnacji z wysokiego akcentu kompozycyjnego na przedpolu budynku, jakim jest wysoki ekran, który może pozostawać w konflikcie z planowaną w tym rejonie sceną tymczasową do realizacji edukacyjnych imprez plenerowych;
Ingerencja projektowa w Park Wolności nie jest wymagana;
Rozważyć rezygnację ze stosowania zieleni na elewacji budynku magazynowego;

Zalecenia projektowe mają zostać opracowane w ścisłej współpracy z Zamawiającym i być przez Zamawiającego zatwierdzone.

II NAGRODĘ w wysokości 44 000 zł brutto otrzymuje:

Praca konkursowa o numerze 004

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 198800)

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

M.O.C. Architekci sp. z o.o. sp. k., pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice

Skład zespołu autorskiego:

Błażej Janik, Ewa Janik, Krzysztof Kaczmarczyk, Małgorzata Karolak.

Opinia o pracy konkursowej, która otrzymała II Nagrodę:

Nagrodzę przyznano za interesującą koncepcję połączenia prostych form pawilonów części naziemnej z rzeźbiarską sekwencją wnętrz podziemnych.

Tak ukształtowana części nadziemna tworzy dodatkową przestrzeń publiczną na rogu skrzyżowania eksponując zabytkowe obiekty Muzeum oraz tworzy wyraziste wejście na teren muzeum przez „mur pamięci”. 

Przeszklone pawilony umożliwiają eksponowanie „muru pamięci“ i kontynuują sprawdzone rozwiązanie funkcjonalno-przestrzenne Pawilonu na Lato.

Forma wnętrz łącznika i sal wystaw czasowych jest pełna wyrazu i w atrakcyjny sposób zmienia percepcje odwiedzających, przygotowując ich do odwiedzenia wystawy stałej.

III NAGRODĘ w wysokości 33 000 zł brutto otrzymuje:

Praca konkursowa o numerze 009

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 130548)

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

tomcat.arch.design Tomasz Olszewski, ul. M. Hemara 33, 05-501 Piaseczno

Skład zespołu autorskiego:

Tomasz Olszewski, Leszek Żołnowski, Wojciech Koziarski, Kacper Czubek, Kinga Michaluk, Marcin Sadowski, Dorota Jasek, Michał Rogucki, Karol Gwiazdowski.

Opinia o pracy konkursowej, która otrzymała III Nagrodę:

Nagrodę przyznano za konsekwentnie przeprowadzoną propozycję umieszczenia większości kubatury nowego budynku pod ziemia, pod skarpą oddzielająca istniejące, zabytkowe budynki od strony ul. Towarowej. Jury doceniło ciekawe rozwiązanie szerokiego portyku wejściowego i sekwencję przestrzeni doprowadzających z ulicy do holu Muzeum. Praca oferuje wyrafinowany plastycznie nastrój wnętrz definiowanych przez zenitalne oświetlenie.

Za wady uznano umieszczenie dużej kubatury w narożniku ulic Towarowej i Grzybowskiej przesłaniającej zabytkowe budynki, formy świetlików utrudniające organizacje imprez masowych na przedpolu Muzeum oraz zbyt małą przestrzeń w holu przed punktem kontroli.

WYRÓŻNIENIE w wysokości 16 000 zł brutto otrzymuje:

Praca konkursowa nr 005

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 493193)

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

eM4 Pracownia Architektury Brataniec Marcin Brataniec, ul. Zamoyskiego 26/9, 30-523 Kraków

Skład zespołu autorskiego:

Marcin Brataniec, Urszula Forczek-Brataniec, Maciej Gozdecki, Damian Mierzwa, Marek Bystroń.

Opinia o pracy konkursowej, która otrzymała Wyróżnienie

Praca konkursowa wyróżniona za niekonwencjonalne rozwiązanie drogi wejściowej wprowadzającej w nastrój i problematykę ekspozycji oraz jednorodną, neutralna formę obiektu.

WYRÓŻNIENIE w wysokości 16 000 zł brutto otrzymuje:

Praca konkursowa nr 008

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 333555)

Uczestnik konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

1. ARTGRAF S.C. Jolanta Miłkowska-Ferenc, ul. Podwisłocze 3/4, 35-309 Rzeszów

2. ARTGRAF S.C. Marcin Ferenc, ul. Podwisłocze 3/4, 35-309 Rzeszów

3. PRACOWNIA KRAJOBRAZU Marta Grzybowska-Dryja, ul. Ostródzka 82J/2, 03-289 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

arch. Marcin Ferenc, arch. Marta Chrzanowska, arch. kraj. Marta Grzybowska-Dryja,

Współpraca autorska:

Mateusz Zwolak.

Opinia o pracy konkursowej, która otrzymała Wyróżnienie

Praca konkursowa wyróżniona za klarowne i funkcjonalne rozwiązanie części podziemnej oraz wprowadzenie zagłębionego patio na dziedzińcu Muzeum łączącego część nadziemną i podziemną.

Pozostałe prace konkursowe nienagrodzone i niewyróżnione:

Praca konkursowa nr 001

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 909006)

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

Ewa Dorociak, ul. Szeroka 69 C, 05-230 Kobyłka

Skład zespołu autorskiego:

Ewa Dorociak, Katarzyna Gębalska.

Praca konkursowa nr 002

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 738495)

Uczestnik konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

1. Marcin Kwietowicz

ul. Czerska 1 m. 16, 00-732 Warszawa

2. Gaja Bieniasz

ul. Wrocławska 13a m. 7, 30-006 Kraków

Skład zespołu autorskiego:

Autorzy: Gaja Bieniasz, Marcin Kwietowicz

Współpraca autorska:

Aleksander Maciak

Współpraca:

Jerzy Marasek, Filip Pawłowski, Javier Presencio Fernandez, Magdalena Romanowska, Łukasz Kowalski, Daniel Przybyłek.

Praca konkursowa nr 003

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 060402)

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

Pniewski Architekci Sp. z o.o., ul. Świętojańska 79/3, 81-389 Gdynia

Skład zespołu autorskiego:

Patryk Pniewski, Jakub Grabowski, Anna Krzyżewska, Marta Tymińska, Wioleta Bagińska

Praca konkursowa nr 006

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 575005)

Uczestnik konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

1. Elżbieta Szymańska, Warszawa

2. Michał Wojciechowski, Piaseczno

3. Michał Dołbniak, Piaseczno

4. Nina Ożóg, Warszawa

5. Olga Rosłoń-Skalińska, Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Michał Dołbniak, Elżbieta Szymańska, Michał Wojciechowski

Współpraca:

Nina Ożóg, Olga Rosłoń-Skalińska.

Praca konkursowa nr 007

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 427416)

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

Krzysztof Polkowski Architektura Sp. j., ul. Cząstkowska 16, 01-678 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

mgr inż. arch. Krzysztof Polkowski, mgr inż. arch. Tomasz Rosołek, inż. arch. Monika Wrońska, mgr inż. Olga Olszewska, mgr inż. Arkadiusz Olędzki, arch. kraj.Natalia Dzieniszewska-Wysocka.

Praca konkursowa nr 010

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 517173)

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

JEMS Architekci sp. z o.o., ul. Gagarina 28a, 00-754 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Maciej Miłobędzki, Paweł Majkusiak, Marcin Sadowski, Katarzyna Kuźmińska, Maciej Rydz, Aleksander Gadomski, Marcin Giemza, Łukasz Stępnik, Mirosław Sztuka.