Kryteria oceny

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych kryteriów:

  1. Atrakcyjność rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych i zagospodarowania terenu.
  2. Funkcjonalność przyjętych rozwiązań wnętrz obiektów oraz zagospodarowania terenu.
  3. Spójność kompozycyjna całej przestrzeni objętej konkursem w kontekście uwarunkowań historycznych i urbanistycznych w tym powiązanie z otoczeniem.
  4. Dostępność i trafność przyjętych rozwiązań dla społeczeństwa w tym w szczególności otwarcie na miasto.
  5. Realność i ekonomika przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów realizacji i użytkowania.