Pytania i odpowiedzi

WYJAŚNIENIE (6) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

PYTANIE 1 

Kolejne przesłane przez jednego z uczestników pytanie (zadane już po regulaminowym terminie) utwierdza nas w przekonaniu, że nie tylko my, ale i wielu innych uczestników konkursu boryka się z brakiem miejsca na zmieszczenie postulowanego w regulaminie zakresu opracowania w zakresie ilości i skali rysunków nie tylko na 6-ciu, jak pierwotnie zakładał regulamin, ale nawet na 8-miu planszach.

Zaryzykuję stwierdzenie, że organizator nie zadał sobie trudu, by to sprawdzić w trakcie opracowania warunków, przed ogłoszeniem konkursu.

W związku z tym uważamy, że postępowanie konkursowe jest przeprowadzone wadliwie co będzie skutkowało licznymi odwołaniami (również naszym) a w konsekwencji unieważnieniem całego postępowania.

Wobec powyższego stanowczo domagamy się zawieszenia postępowania konkursowego, oraz zwołania sądu konkursowego w celu weryfikacji zapisów regulaminu w zakresie liczby plansz, skali i ilości rysunków oraz wyznaczenie nowego, późniejszego terminu oddania prac konkursowych.

ODPOWIEDŹ:

Organizator ponownie przeanalizował rozmieszczenie elementów graficznych na planszach 100 x 70 cm i podtrzymuje stanowisko, iż wymagany zakres opracowania graficznego, przy odpowiedniej kompozycji oraz wielkości elementów graficznych dla których nie była wymagana forma ani skala opracowania (m.in.: wizualizacje, Mur Pamięci, koncepcja oświetlenia elewacji), zmieści się na 8 planszach 100 x 70 cm.

Przypominamy także, iż każdy z zakwalifikowanych do Konkursu Uczestników podpisując oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu oraz Załącznikami do Regulaminu, przyjął warunki w nich zawarte. Oświadczenie powyższe zawarte było we wniosku o dopuszczenie do Konkursu. Organizator przewidział także regulaminowy czas na zadawanie pytań dotyczących wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu.

W związku z powyższym Organizator konkursu nie przewiduje zmiany terminu składania prac konkursowych ani zawieszenia postępowania konkursowego.WYJAŚNIENIE (5) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęły dodatkowe pytania do Regulaminu Konkursu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych. Zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 ppkt 3.2. Regulaminu konkursu, poniżej Organizator udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1 

Właśnie przygotowujemy plansze i widzimy, że pomimo zwiększenia maksymalnej ilości plansz z 6 do 8 ciągle się nie mieścimy. Czy można zmienić skalę rzutów na 1:200 albo elewacji na 1:200? Również czy mur od strony wschodniej nie mógłby być przedstawiony w innej skali?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie przewiduje zwiększenia ilości plansz ani też zmiany skali dla opracowań graficznych wymienionych w Rozdziale IV, pkt 2.2. Regulaminu konkursu.
Zgodnie z wyjaśnieniem (3) treści Regulaminu konkursu z dnia 21 września 2018 r. w odpowiedzi na pytanie nr 3 Organizator przyjął, iż formę i skalę przedstawienia na planszach konkursowych Muru Pamięci pozostawia się do decyzji Uczestnika konkursu pod warunkiem czytelności przedstawionej koncepcji oraz dopuszcza się pokazanie fragmentu Muru o ile odda to w pełni ideę proponowanych rozwiązań.

PYTANIE 2 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy istnieje możliwość zmiany terminu składania prac konkursowych z dnia 29.10.2018 r. na 6.11.2018 r.?

ODPOWIEDŹ:

Organizator nie przewiduje zmiany terminu składania prac konkursowych.WYJAŚNIENIE (4) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęły dodatkowe pytania do Regulaminu Konkursu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych. Zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 ppkt 3.2. Regulaminu konkursu, poniżej Organizator udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1 

Czy Zamawiający dysponuje autorskimi prawami osobistymi do projektu istniejącego budynku? Jeżeli nie, to czy Zamawiający przewiduje pozyskanie tych praw, przed lub po rozstrzygnięciu konkursu? 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający w umowie z Projektantem istniejących obiektów Muzeum Powstania Warszawskiego, zawarł zapisy umożliwiające Zmawiającemu wprowadzanie zmian i modyfikacji w istniejących obiektach i zagospodarowaniu.

PYTANIE 2 

Po dokładnej analizie uważam, że oczekiwana przez Państwa ilość rysunków:

PZT w skali 1:250, rzuty, przekroje i elewacje wszystkich projektowanych budynków w skali 1:100 (a także fragmentów budynków istniejących które będą przeprojektowywane) oraz 7 wizualizacji NIE MIEŚCI SIĘ NA 6 PLANSZACH FORMATU 100 x 70.

Uważam, że zwiększenie ilości plansz (moim zdaniem musiałoby być ich 8)

oznaczałoby znaczne zwiększenie zakresu opracowania pracy konkursowej w trakcie trwania konkursu, co w istotny sposób naruszałoby warunki regulaminu, dlatego postuluję zmniejszenie skali wszystkich lub części rysunków, tak by możliwe było zmieszczenie ich na 6 planszach.

ODPOWIEDŹ:

W związku ze zgłoszonym postulatem organizator dopuszcza zwiększenie maksymalnej ilości plansz do 8 sztuk. Organizator nie przewiduje zmiany skali i zakresu opracowania części graficznej pracy konkursowej.

Zwiększenie ilości plansz nie narusza postanowień regulaminu konkursu w sposób zwiększający zakres opracowania podany w rozdziale IV pkt 2.2. Istotą zakresu opracowania jest ilość i skala rysunków a nie ich rozmieszczenie na planszach. Zwiększenie ilości plansz pozwoli na bardziej swobodne rozplanowanie prac konkursowych.

W związku z powyższym na str. 20 Regulaminu konkursu zmieniono pkt 2.1. lit. a), w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:

„a. części graficznej – plansze w ilości maksymalnie 6 sztuk naklejone na sztywny, lekki podkład 100×70 cm w układzie poziomym – 1 komplet (dopuszcza się mniejszą ilość plansz),”

zastąpiono:

 „a. części graficznej – plansze w ilości maksymalnie 8 sztuk naklejone na sztywny, lekki podkład 100×70 cm w układzie poziomym – 1 komplet (dopuszcza się mniejszą ilość plansz),”WYJAŚNIENIE (3) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęły dodatkowe pytania do Regulaminu Konkursu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych. Zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 ppkt 3.2. Regulaminu konkursu, poniżej Organizator udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1

Czy możliwa jest całkowita lub częściowa likwidacja istniejącego dawnego nasypu kolejowego w celu lepszego skomunikowania nowo projektowanych budynków z ulicą Towarową?

ODPOWIEDŹ:

Tak.

PYTANIE 2

W zestawieniu powierzchni użytkowych budynków projektowanych w strefie gastronomicznej i edukacyjnej znajduje się pozycja scena plenerowa – 70 m2

Czy jest to powierzchnia samej sceny, czy sceny z widownią? Jeśli tylko sceny, to jakiej powierzchni (lub dla ilu osób) powinna być widownia? Czy scenie plenerowej powinno towarzyszyć zaplecze lub inny dodatkowy program?

ODPOWIEDŹ:

Powierzchnia podana w zestawieniu dotyczy samej sceny plenerowej bez widowni.

Zadaniem Uczestnika konkursu jest zaproponowanie formy widowni i jej wielkości.

Scenie plenerowej może towarzyszyć zaplecze.

Dodatkowy program może zostać zaproponowany przez Uczestników konkursu.

PYTANIE 3

W regulaminie konkursu wymagane jest umieszczenie na planszach rysunku Muru Pamięci w skali 1:50. Wg rysunku dwg mur ma długość 162 m, co w skali 1:50 daje rysunek długości 324 cm, który nie mieści się na 3 kolejnych planszach 100×70 w układzie poziomym. Czy możliwe jest narysowanie mury w innej skali lub narysowanie tylko jego fragmentu?

ODPOWIEDŹ:

Formę oraz skalę przedstawienia na planszach Muru Pamięci pozostawia się do decyzji Uczestnika konkursu pod warunkiem czytelności przedstawionej koncepcji. Dopuszcza się także pokazanie fragmentu Muru o ile odda to w pełni ideę proponowanych rozwiązań.WYJAŚNIENIE (2) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęły pytania do Regulaminu Konkursu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych. Zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 ppkt 3.2. Regulaminu konkursu, poniżej Organizator udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1

Jak rozumieć zapisane w planie wskaźniki intensywności i linie zabudowy w odniesieniu do części podziemnej? Czy istnieją jakieś ograniczenia w odniesieniu do podziemia łączącego strefę wejścia w nasypie kolejowym z budynkiem Muzeum ? W warunkach konkursu zaznaczono jedynie sugerowane osie – kierunki przebiegu łącznika i spodziewany obrys podziemnego zbiornika.

ODPOWIEDŹ:

Interpretacja zapisów MPZP należy do uczestników konkursu.

Plan wyróżnia wskaźniki maksymalną intensywność zabudowy ogółem i nadziemnej. Linie zabudowy dotyczą części nadziemnych budynków. Ochrona konserwatorska terenu dotyczy części nadziemnej. Sposób zagospodarowania części podziemnej jest dowolny.

PYTANIE 2

Czy możliwe jest skrócenie muru z nazwiskami powstańców o część bez napisów, czy jedynie wykonanie tam otworu (otworów) – przejść.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie zapisami z Załącznika nr 8b do Regulaminu tj.: „Wykluczone są modyfikacje Muru Pamięci w miejscach zapełnionych nazwiskami Powstańców Warszawskich.

Dopuszczalne jest wykonanie przejść łączących tereny 1.UK i 2.UK w części pozbawionej nazwisk, oznaczonej linią kropkowaną” (rys. 3 str. 6).

Zgodnie z Załącznikiem nr 8d do Regulaminu (Zalecenia Konserwatorskie) nie ma zgody na wyburzenie wolnej od napisów części muru a jedynie wykonanie przejść łączących tereny 1.UK i 2.UK.

Interpretacja tego zapisu leży w gestii uczestników.

PYTANIE 3

Jak dalece można ingerować w wejściową fasadę Muzeum (i wnętrza w strefie przy fasadowej)? Czy już w pierwszym etapie można założyć przeniesienie rozdzielni elektrycznych (np. do tymczasowych pomieszczeń lub kontenerów a następnie do części magazynowej)?

ODPOWIEDŹ:

Tak. Jest to rozwiązanie dopuszczalne, ale nie zalecane ze względu na potencjalnie wysokie koszty takiego rozwiązania.

PYTANIE 4

Czy istnieje waloryzacja drzew w strefie dawnego nasypu kolejowego, bądź wskazania, które z nich przeznaczone są do bezwzględnego zachowania?

ODPOWIEDŹ:

Inwentaryzacja zieleni wraz z waloryzacją znajduje się w Załączniku nr 8j do Regulaminu. Uczestnik konkursu przedstawiając autorski projekt zagospodarowania powinien zdecydować które drzewa wskazane zostaną do pozostawienia.

Na terenie opracowania nie wskazano drzew do bezwzględnego zachowania.

PYTANIE 5  

Czy istnieje możliwość udostępnienia czytelniejszych rzutów istniejącego budynku głównego? W przesłanym pliku jest niesamowity bałagan w warstwach – ciężko przeczytać co jest ścianą, konstrukcją czy ekspozycją. (Może to być nawet pdf).

ODPOWIEDŹ:

Organizator dysponuje jedynie materiałami, które zostały przekazane Uczestnikom konkursu – Załącznik nr 8f do Regulaminu.

PYTANIE 6

Czy po zrealizowaniu łącznika i nowej strefy wejściowej od strony ul. Towarowej, wejście od ulicy Przyokopowej będzie nadal używane? Czy tylko do wejścia na teren muzeum, czy także do wejścia do muzeum?

ODPOWIEDŹ:

Po zrealizowaniu inwestycji brama od strony ul. Przyokopowej będzie funkcjonowała jako wejście na teren Muzeum umożliwiające np. korzystanie z Parku Wolności.

PYTANIE 7

W zestawieniu powierzchni w strefie „Magazyny” sklasyfikowano „Pomieszczenia biurowe (2×20)”. Czy są to pomieszczenia, które muszą występować w pobliżu nowych magazynów i być z nimi połączone, czy są to może jednak pomieszczenia biurowe, które można umieścić w dowolnej lokalizacji na terenie muzeum, niekoniecznie w połączeniu z magazynami?

ODPOWIEDŹ:

Są to pomieszczenia związane z ewidencją i katalogowaniem zbiorów, stąd lokalizacja w części magazynowej.

PYTANIE 8

W jaki sposób należy rozumieć zapis dotyczący kawiarni przy foyer:

„e. Kawiarnia

W sąsiedztwie sali wielofunkcyjnej należy przewidzieć kawiarnię z zapleczem, powiązaną z foyer głównym. Kawiarnia powinna mieć́ własne wyjście na zewnątrz oraz możliwość obsługi klientów bez naruszania bezpieczeństwa i wygody osób przebywających we foyer.”

  • Czy kawiarnia powinna mieć bezpośrednie wejście z foyer?
  • Czy kawiarnia obsługuje też klientów, którzy nie przeszli kontroli bezpieczeństwa? Jeżeli tak to czy organizator przewiduje dodatkową kontrolę na połączeniu kawiarni i foyer?
  • Kawiarnia posiada możliwość wyjścia na zewnątrz. Czy należy to rozumieć jako jedno z wyjść, którymi możemy opuścić salę (bądź na nią wejść) czy jedynie jako prywatny ogródek kawiarni, którego jedynym połączeniem jest wnętrze kawiarni i foyer?.

ODPOWIEDŹ:

Priorytetem jest zachowanie bezpieczeństwa zwiedzających i obsługa klientów od strony foyer.

Dopuszcza się zaprojektowanie ogródka w następujących wariantach:

  • Ogródek dostępny wyłącznie dla osób po kontroli bezpieczeństwa (ogródek oddzielony od ruchu ulicznego różnicą poziomów / ogrodzeniem / fosą / itp.
  • Ogródek kawiarni dostępny wyłącznie od zewnątrz z separacją klientów od strony foyer (obsługa przez wspólne zaplecze).

PYTANIE 9

Czy sala warsztatowa dostępna jest jedynie po przejściu kontroli bezpieczeństwa czy dostęp do niej jest swobodny?

ODPOWIEDŹ:

Wskazane jest aby dostęp do sali warsztatowej był swobodny. Zgodnie z zapisami Załącznika nr 8a do Regulaminu wskazuje się iż sala ta powinna mieć powiązanie z terenami zielonymi i dopuszcza się zaprojektowanie sali oraz pomieszczeń jej towarzyszących jako osobnego pawilonu parkowego.

PYTANIE 10

W dostarczonych materiałach występuje niejasność dotycząca maksymalnej wysokości zabudowy północnej części obszaru 2.UK. Mowa o strefie lokalnego przewyższenia o Pow.=388m2 gdzie Hmax= 12m. Według warunków uzgodnienia przedstawionych przez mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków wysokość́ nowej zabudowy w północnej części terenu 2.UK (narożnik Towarowej i Grzybowskiej) została ograniczona do 8m. Która wartość maksymalna obowiązuje uczestników konkursu?.

ODPOWIEDŹ:

Obowiązuje wysokość 12 m wskazana w MPZP.

Warunki uzgodnienia konserwatora zostały dołączone aby wskazać uczestnikom zagadnienia, które na etapie planowania były istotne dla zagadnienia konkursowego. Zawarte w nich wytyczne mogą się różnić od przyjętych w ostatecznej wersji Planu.

PYTANIE 11

Od jakiego punktu według Organizatora należy liczyć wysokość budynków posadowionych na terenie 2.UK?

ODPOWIEDŹ:

Organizator nie określa takiego punktu. Koncepcja konkursowa powinna być zgodna z zapisami MPZP i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

PYTANIE 12

W zestawieniu powierzchni użytkowych budynków projektowanych foyer sali wielofunkcyjnej posiad wartość 180m2. Natomiast w wytycznych to samo pomieszczenie zostało przedstawione w następujący sposób:

„Powierzchnia foyer powinna mieć́ wymiary pozwalające na zmieszczenie co najmniej 300 osób, przy zapewnieniu ok. 1 m2 na osobę̨.”

Stosując się do tej wytycznej Foyer powinno mieć minimum 300m2. Która wartość jest poprawna?.

ODPOWIEDŹ:

Powierzchnię 180 m² należy traktować jako poprawną. Wartość ta została podana ze względu na ograniczoną przestrzeń działki na nasypie kolejowym. Zalecaną powierzchnię 300 m² można uzyskać poprzez łączenie przestrzeni foyer z innymi pomieszczeniami.

PYTANIE 13

Czy teren muzeum 1.UK (wewnątrz murów, dziedziniec itd.) będzie miał wolny dostęp z zewnątrz bez kontroli bezpieczeństwa?

ODPOWIEDŹ:

Tak, na warunkach zbliżonych do obecnych, tj. teren 1.UK będzie dostępny w godzinach otwarcia Muzeum i może być czasowo wyłączany (np. w czasie organizacji imprez masowych, itp.) Teren 2.UK będzie dostępny stale.

PYTANIE 14

Czy Organizator zakłada, że po przejściu kontroli bezpieczeństwa w pawilonie wejściowym jesteśmy zmuszeni do wykorzystania tunelu aby dojść do Muzeum czy mamy alternatywę w postaci przejścia obecnym dziedzińcem?

ODPOWIEDŹ:

Planowane jest otwarcie terenu Muzeum dla mieszkańców i odwiedzających – zarówno terenu 1.UK jak i 2.UK. Takie założenie wyklucza możliwość przechodzenie do budynku A/B poza łącznikiem. Zwracamy uwagę że projekt terenu Muzeum również jest przedmiotem niniejszego konkursu.

PYTANIE 15

Czy organizator przewiduje umieszczenie niektórych pomieszczeń (zaplecza, magazyny, techniczne itp.) w bezpośrednim sąsiedztwie tunelu pod powierzchnią obecnego dziedzińca? Czy organizator posiada wytyczne określające limity powierzchni tunelu i pomieszczeń przyległych oraz ich granice?

ODPOWIEDŹ:

Jest to rozwiązanie dopuszczalne. Nie przewidziano limitów powierzchni podziemnych na terenie 1.UK. Wielkość łącznika i ew. pomieszczeń pod posadzką dziedzińca jest elementem koncepcji konkursowej.

PYTANIE 16

Czy powierzchnia podziemnego tunelu wlicza się do komunikacji (595m2, które stanowią 15% powierzchni użytkowej)?

ODPOWIEDŹ:

Powierzchnia podziemnego tunelu nie wlicza się do komunikacji o której mowa w zestawieniu powierzchni użytkowych budynków projektowanych (Załącznik nr 8a do Regulaminu, str. 22). Powierzchnia ta (tj. ok. 595 m2) dotyczy jedynie budynków projektowanych. Podziemny tunel należy traktować jako oddzielny obiekt służący do skomunikowania nowych i istniejących obiektów Muzeum.

PYTANIE 17

Czy okna budynku A/B znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie ternu 2A, na którym mają powstać magazyny mogą zostać częściowo przesłonięte przez planowaną rozbudowę?

ODPOWIEDŹ:

Tak.

PYTANIE 18

Czy organizator dopuszcza połączenie holu głównego pawilonu wejściowego i foyer sali wielofunkcyjnej w jedno pomieszczenie?

ODPOWIEDŹ:

Tak. Do decyzji Uczestnika konkursu w zależności od zaproponowanych rozwiązań programowo-przestrzennych. Należy jednak zwrócić uwagę na zapewnienie stref kontroli bezpieczeństwa.

PYTANIE 19

Po zapoznaniu się z Załącznikiem 8b (Wytycznymi) i MPZP natknęliśmy się na pewną niekonsekwencję. W Wytycznych, w dziale „Wskaźniki powierzchniowe wynikające z „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”” istnieje zapis, że Pz=maks 1552m2.

Równocześnie w MPZP maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej wynosi 59% (z 0,39ha powierzchni terenu), co daje ok. 2301m2.

Z czego wynika powierzchnia podana w Załączniku 8b (Wytycznych)?

Jaka jest maksymalna wielkość powierzchni zabudowy na działce 2.UK?.

ODPOWIEDŹ:

Oznaczenie 2.UK odnosi się do terenu oznaczonego tym symbolem na rysunku MPZP. Granice terenu 2.UK nie pokrywają się z powierzchnią planowanej działki. Zapis MPZP § 18. p. 1, 1 brzmi: „maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 59%”. Wskazana w wytycznych wartość 1552 m² stanowi 69% planowanej powierzchni nowej działki i nie uwzględnia fragmentu działki nr 35 znajdującego się w obszarze 2.UK co nie zostało jasno przedstawione i należy uznać za mylące.

Podsumowując: maksymalną powierzchnię zabudowy w terenie 2.UK należy przyjąć jako 69% w stosunku do powierzchni całego terenu 2.UK.WYJAŚNIENIE (1) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęły pytania do Regulaminu Konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 ppkt 3.2. Regulaminu konkursu, poniżej Organizator udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1

Czy osoba posiadająca tytuł inżyniera architektury krajobrazu spełniać będzie warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych architekta krajobrazu? – zgodnie z pkt 2.1 a1 Regulaminu Konkursu?

ODPOWIEDŹ:

Tak

PYTANIE 2

We understand that the competition for the extension of the Warsaw Uprising Museum is open to international architects. If this is indeed of the case, and please confirm, are the competition documents available in english?

Tłumaczenie:

„Rozumiemy, że konkurs na rozbudowę Muzeum Powstania Warszawskiego jest otwarty dla międzynarodowych architektów. Jeśli tak rzeczywiście jest i proszę potwierdzić, czy dokumenty konkursowe są dostępne w języku angielskim?”

ODPOWIEDŹ:

The competition for the extension of the Warsaw Uprising Museum is open to international architects but is conducted in Polish. Documents are available only in Polish.

Tłumaczenie:

“Konkurs na rozbudowę Muzeum Powstania Warszawskiego jest otwarty dla międzynarodowych architektów ale prowadzony w języku polskim. Dokumenty dostępne są jedynie w języku polskim”.